วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3204-2007


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม
3. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4. นคุณค่าถึงความสำคัญของการออกแบบโปรแกรม


มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น